Tıp Fakültesi Haber Bülteni 2018

Örnek Projeler Yıl içerisinde gerçekleş- tirilen projelere birkaç ör- nek vermek gerekirse, Halk Sağlığı’nda çalışan arkadaş- larımız organ bağışı etkinli- ği yaparken Tıp Eğitimi üyelerimiz işaret dili üzeri- ne sınıf arkadaşlarımızın katılabileceği düzenli eği- timler verilmesini sağladı- lar. Tıp Bilimi ile ilgili olan- larımız rektörümüz Prof. Dr. Canan AYKUT BİN- GÖL’ün beyin cerrahisi üzerine ilham verici bir konuşma yaptığı bir etkinlik organize ederken İnsan Hakları ve Etik’ten sorumlu olanlarımız tıbbi etik üzeri- ne çekilmiş filmlerin etik hocamızla birlikte izlenme- sini sağladı ve yapıcı tartış- maların gerçekleştirilebile- ceği bir ortam hazırlanma- sına ön ayak oldular. Avru- pa Entegrasyon ve Kültür bölümündeki arkadaşları- mız da Polonya’nın Lublin kentindeki tıp fakültesinde okuyan EMSA üyeleri ile iki haftalık bilimsel ve kültürel bir öğrenci değişim progra- mı hazırladılar. Üyesi bulunan tıp fakültesi öğrencilerinin sosyal sorumlu- luk faaliyetlerini desteklemek, öğrencilerin güncel tıbbi konu- larda bilgili olmalarını ve başka öğrencileri de bilinçlendirmele- rini sağlamak amacıyla kurulan Yeditepe Tıp Kulübü bünyesin- de 2 bağımsız ancak birlikte hareket etmeyi amaç edinmiş öğrenci topluluğu bulundurur. Bunlar EMSA Yeditepe ve Yeditepe TÖB’tür. (Tıp Öğren- cileri Birliği). EMSA (European Medical Students Association) veya Avrupa Tıp Öğrencileri Toplulu- ğu, Avrupa çapındaki tıp öğ- rencilerini belirli disiplinler ve her sene gündeme paralel olarak güncellenen temalar üzerinde çalışmak ve farkında- lık yaratmak amacıyla bir araya getiren bir topluluktur. EMSA Yeditepe, Türkiye içerisinde bulunan üye fakültelerin en aktiflerinden birisi olarak kurul- duğu 2009 yılından bu yana kendisini oluşturan tıp öğrenci- lerinin düşünmelerini, tartışma- larını, hayal etmelerini ve üret- melerini desteklemektedir. EMSA Yeditepe’nin, diğer fakültelerin de olduğu gibi, 6 temel iş kolu bulunur, bunlar Halk Sağlığı, Tıp Eğitimi, Tıp Bilimi, Sağlık Politikaları, İnsan Hakları ve Etik, ve Avrupa Entegrasyonu ve Kültürü’dür. Yerel düzeydeki etkin- liklerin yanı sıra EMSA Ye- ditepe 2018 European Week of Ethics (Avrupa Etik Haftası) ve Halk Sağlığı Sempozyumu’na da ev sahipliği yaptı. EMSA Yedi- tepe’nin aktif çalışmaları- nın karşılığı olarak öğrenci- lerimiz hem ulusal hem de Avrupa çapında birbirinden değerli görevlere seçilme- nin onurunu yaşadılar. EMSA Üyeleri Ulusal düzeyde Burak Tunahan Ekincikli (2. sınıf) ve Mustafa Efe Şüküroğlu (4. sınıf) Grup Koordinatörü olarak görev yaparken Serel Kabasakal (3. sınıf) EMSA Türkiye’nin Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak çalıştı. Avrupa çapında, Aykut Uçar (5. sınıf) Sağlık Politikaları iş kolunun asis- tanı olarak görev yaparken Ece Çalışan (2. sınıf) Kapasi- teden Sorumlu Başkan Yardımcısı’nın asistanı, Mustafa Efe Şüküroğlu (4. sınıf) Genel Sekreter’in asistanı, Işıl Gülseren (1. sınıf) Dış İlişkilerden So- rumlu Başkan Yardımcı- sı’nın asistanı olarak EM- SA’ya katkı sağladı. Hazal Erdinç (4. sınıf) İnsan Hakları ve Etik iş kolunun direktör- lüğünü yürütürken Egemen Kaan Çakar (4. sınıf) Denetim Kurulu üyesi, Burak Tunahan Ekincikli (2. sınıf) ise yılda 4 defa yayınlanan EuroMeds dergisinin editörü ola- rak okulumuzu Avrupa çapında temsil ettiler. Ayrıca, mart ayındaki İlkbahar Genel Kurulu sırasında Ece Çalışan bir sonraki eğitim öğre- tim döneminin Kapasiteden So- rumlu Başkan Yardımcısı olarak seçildi. Sayfa 8

RkJQdWJsaXNoZXIy NzE2Njg1