• Türkçe
  • English

Misyon, Değerler, Vizyon

MİSYON

Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

VİZYON

Sağlığın sürdürülmesine ve geliştirilmesine yönelik standartlarda ve başarımda, kıyaslama ölçütü olmaktır.

DEĞERLER ve İLKELER

Vizyoner liderlik, insanlara yatırım, dürüstlük, takım çalışması, iyi yönetişim, stratejik yönetim, yenilikçi düşünme, problem çözme ve mükemmelliğe bağlılıktır.

Kurumsal Çerçeve Amaç Ve Hedefler

EĞİTİM, HİZMET ve ARAŞTIRMA İŞLEVLERİ

KURUMSAL ÇERÇEVE AMAÇ ve HEDEFLER*

*Hedeflerin, stratejik planlama yoluyla, ölçülerek izlenebilir, yeniden değerlendirilebilir ve geliştirilebilir uygulamalara önüştürülebilmesi için, ayrıntılı “hedef sıra sayısı, hedef kategorisi, hedef türü, hedef alt-türü, hedef adı, hedef tanımı, hedef değeri, güncel değeri, gösterge, ölçüm görevlisi, karar/uygulama sorumlusu, eylem planı/iş paketi/çıktılar sorumlusu” tanımlamaları, ayrı bir çalışma ile yapılacaktır.

AMAÇ

Eğitim, hizmet ve araştırma işlevlerinde, yasal düzenlemelere ve güncel iyi yönetişim ilkelerine uygun, dış ve iç çevre dinamiklerini gerçek zamanlı olarak izleyebilen, stratejik yönelim belirleyebilen, örgütlenme yapısını etkin ve dinamik olarak kurgulayabilen, etkililiği ve çıktıları ölçerek değerlendirebilen ve buna göre iç yapı ve işleyişini geliştirebilen bir yapılanma ve işleyiştir.

HEDEFLER

1. Eğitim, Hizmet, Araştırma İşlevleri için Çerçeve Örgütsel Yapılanma ve İşleyiş: 1.1. Güncel yasal düzenlemeler ve iyi yönetişim uygulamaları izlenerek, eğitim, hizmet ve araştırma işlevleri için uygun örgütsel yapılanma (üst yönetim, orta yönetim, teknik destek personeli, yönetsel destek personeli, teknik çekirdek personeli) ve işleyişin (amaç ve hedefler, strateji, çevre, büyüklük, kültür, teknoloji, yönetsel) oluşturulmasıdır.
1.2. Eğitim, hizmet ve araştırma işlevleri ile ilgili olarak, dış ve iç çevre dinamiklerinin gerçek zamanlı olarak izlenerek, ilgili yönetim konumlarına raporlanmasıdır. 
1.3. Stratejik yönetim için; iç ve dış paydaşlarla iletişim/etkileşim/uzlaşı içinde, misyon, vizyon, kurumsal amaçlar ve hedefler, eğitim, hizmet ve araştırma işlevleri ile ilgili operasyonel amaçlar ve hedefler ve rekabetçi stratejilerin belirlenmesidir. 
1.4. Eğitim, hizmet ve araştırma işlevleri ile ilgili yönetmeliklerin iç ve dış paydaşlarla uzlaşı içinde hazırlanması ve yürürlüğe koyulmasıdır.
1.5. Eğitim, hizmet ve araştırma işlevleri ile ilgili yönetim ve yürütme organizasyon yapısının belirlenmesidir.
1.6. Eğitim, hizmet ve araştırma işlevleri ile ilgili yönerge/lerin ve çalışma esaslarının iç ve dış paydaşlarla uzlaşı içinde belirlenmesidir.
1.7. Eğitim, hizmet ve araştırma işlevleri ile ilgili yönetsel süreçlerin, belirlenen örgütlenme yapılanmasına ve işleyişine uygun olarak yürütülmesidir.
1.8. Kurumsal vizyon ve misyonun, değerler ve ilkelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için, eğitim, hizmet ve araştırma işlevleri ile ilgili amaç ve hedeflerin, düzenli olarak veya gereğinde, yenilenmesi ve geliştirilmesidir. 
2. İletişim ve Etkileşim: 
2.1. Çok yönlü iletişim ve etkileşim yapılanmasının (iç ve dış çevreye ve iç ve dış paydaşlara yönelik olarak; geri bildirimler, duyurular, tanıtımlar, bilgilendirmeler, görevlendirmeler ve düzenlemeler) tanımlanması, duyurulması ve tüm hedefler için işletilmesidir. 
3. İç ve Dış Paydaşlar:
3.1. Tıp fakültesinin eğitim, hizmet ve araştırma amaç ve hedeflerine ulaşması için işbirliği yapacağı, kurum-içi ve kurum-dışı, ulusal ve uluslararası iç ve dış paydaşların belirlenmesi ve düzenli aralıklarla gözden geçirilip gereğinde yenilenmesidir. 
3.2. İç ve dış paydaşlarla birlikte, tıp fakültesinin eğitim, hizmet ve araştırma amaç ve hedeflerinin düzenli aralıklarla gözden geçirilip güncellenmesidir.
4. Gereksinimlerin Belirlenmesi:
4.1. Öğrencilere, sağlık çalışanlarına, hastalara, hasta yakınlarına, sağlıklı bireylere ve topluma, hizmet ve ürün sağlayıcılara, meslek örgütlerine ve düzenleyici kurumlara yönelik ve/veya bu ve diğer iç ve dış paydaşlardan alınan geri bildirimler veya önerilerle, eğitim, hizmet ve araştırma gereksinimlerinin sürekli güncellenerek saptanmasıdır. 
4.1.1. Eğitim, hizmet ve araştırma işlevleri ile ilgili olarak, kurum-içi çevre ve kurum-dışı çevrenin düzenli aralıklarla ve gereğinde değerlendirilmesidir. (GZFT, geri bildirimler, kıyaslamalar, vd.)
4.1.1.1. İç ve dış paydaşlardan düzenli aralıklarla ve gereğinde, yürütülmekte olan eğitim, hizmet ve araştırma işlevleri ve çıktıları bağlamındaki gereksinimler hakkında veya yeni işlevsel gereksinimleri hakkında geri bildirimler alınmasıdır.
4.1.1.2. Düzenli aralıklarla ve gereğinde, eğitim, hizmet ve araştırma işlevleri bakımından, kurum-içi ve kurum-dışı, ulusal ve uluslararası başka kurumsal yapılar ile kıyaslamalar (benchmarking) yapılmasıdır. 
4.1.1.3. Eğitim, hizmet ve araştırma işlevleri ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası tıp literatüründeki güncel gelişmelerin sürekli olarak 
izlenmesidir. 
4.1.2. Elde edilen verilere dayalı olarak, var olan eğitim, hizmet ve araştırma gereksinimlerinin güncellenmesi veya yeni işlevsel gereksinimlerin saptanmasıdır.

EĞİTİM AMAÇ ve HEDEFLERİ*,**

*Hedeflerin, stratejik planlama yoluyla, ölçülerek izlenebilir, yeniden değerlendirilebilir ve geliştirilebilir uygulamalara dönüştürülebilmesi için, ayrıntılı “hedef sıra sayısı, hedef kategorisi, hedef türü, hedef alt-türü, hedef adı, hedef tanımı, hedef değeri, güncel değeri, gösterge, ölçüm görevlisi, karar/uygulama sorumlusu, eylem planı/iş paketi/çıktılar sorumlusu” tanımlamaları, ayrı bir çalışma ile yapılacaktır.
**Eğitici unsuru ve eğitim ortamı/eğitim gereçleri (Dönem 4/5/6) unsuru için, ayrıntılı “Stratejik Plan Hedefleri Belgesi” ektedir.

AMAÇ

Doğa ile uyum içinde sağlıklı yaşamın (“ars vivere in concordia cum natura”; “doğa ile uyum içinde yaşama sanatı”; “the art of living in harmony with nature”) sağlanmasına katkıda bulunmak için, çağdaş yetişkin eğitimi ilkelerine ve güncel tıp eğitimi paradigmasına 
uygun ve ötesinde olarak, öğrencilere lisans ve lisansüstü eğitim düzeylerinde ve ayrıca mezun hekimlere, sağlıklı bireylere, hastalara, hasta yakınlarına ve topluma yaşam boyu öğrenme düzeylerinde, tıp eğitimi programları düzenlemek ve sürekli yenileyerek
geliştirmektir.

HEDEFLER

1. Beklenen Çıktılar: 
1.1. Toplumda ve bireyde sağlık bilincinin eğitim yoluyla yükseltilmesi ve böylece birey,toplum ve canlı-cansız çevre sağlığının korunmasına katkıda bulunmaktır.
1.2. Öğrencilere lisans ve lisansüstü düzeyde tıp eğitimi vermektir.
1.3. Mezun hekimler, sağlıklı bireyler, hastalar, hasta yakınları ve toplum için yaşam boyu öğrenmeyi desteklemektir.
2. Eğitim Programlarının Tasarımlanması, Uygulanması, Sürekli Yenilenmesi ve Geliştirilmesi: 
2.1. Gereksinimlerin belirlenmesi, duyurulması ve kullanılması: 
2.1.1. Kurum-içi çevre ve kurum-dışı çevrenin düzenli aralıklarla ve gereğinde değerlendirilmesidir. (GZFT)
2.1.2. Düzenli aralıklarla ve gereğinde, eğitim işlevleri bakımından, kurum-içi ve kurum-dışı, ulusal ve uluslararası başka kurumsal yapılar ile kıyaslamalar (benchmarking) yapılmasıdır. 2.1.3. Öğrenciler, sağlık çalışanları, hastalar, hasta yakınları, sağlıklı bireyler ve 
toplum, hizmet ve ürün sağlayıcıları, meslek örgütleri, düzenleyici kurumlar veya diğer iç ve dış paydaşlardan, düzenli aralıklarla ve gereğinde, eğitim gereksinimleri hakkında geri bildirimler veya öneriler alınmasıdır.
2.1.4. Eğitim işlevleri ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası tıp literatüründeki güncel gelişmelerin sürekli olarak izlenmesidir.
2.2. Amaç, çıktılar ve hedeflerin belirlenmesi, duyurulması ve yürürlüğe koyulması:
2.2.1. Amaç, çıktılar ve hedeflerin, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’na uygunluğu gözetilerek, iç ve dış paydaşlarla uzlaşı içinde tanımlanmasıdır.
2.2.2. Amaç, çıktılar ve hedeflerin, iç ve dış paydaşlara duyurulmasıdır.
2.2.3. Amaç, çıktılar ve hedeflerin, eğitim programında kullanılmasının sağlanmasıdır. 
2.3. Paradigma ve model belirlenmesi, duyurulması ve yürürlüğe koyulması:
2.3.1. Güncel tıp eğitimi paradigmasına bağlı, uygun modellerin seçilerek, eğitici eğitimlerininin verilmesi, karşılık gelen öğretme/öğrenme yöntemleri ve eğitsel kaynak ve olanaklarla birlikte yapılandırılması, duyurulması ve tıp eğitimi programında kullanılmasının sağlanmasıdır. 
2.4. Öğretme ve öğrenme yöntemlerin belirlenmesi, duyurulması ve uygulanması:
2.4.1. Benimsenen tıp eğitimi paradigmasına ve modeline/modellerine uyumlu öğretme ve öğrenme yöntemlerinin saptanması, eğitici eğitimlerininin verilmesi, takvimlendirilerek planlanması, gerekli öğretme/öğrenme yöntemleri ve eğitsel kaynak ve olanaklarının hazırlanması, duyurulması ve tıp eğitimi programında kullanılmasının sağlanmasıdır. 
2.5. Eğitsel kaynak ve olanakların (eğitim ortamı, eğitim gereçleri, destek sistemler) belirlenmesi, duyurulması ve yürürlüğe koyulması:
2.5.1. Benimsenen tıp eğitimi paradigmasının, modeline/modellerinin ve öğretme/öğrenme yöntemlerinin ve ölçme-değerlendirme yöntemlerinin uygulanabilmesi için gereken;
2.5.1.1. eğitici, 
2.5.1.2. idari destek ve diğer destek insan kaynağı, 
2.5.1.3. zaman, 
2.5.1.4. altyapı, 
2.5.1.5. eğitsel kaynak ve olanaklar (eğitim ortamı, eğitim gereçleri/araçları ve diğer destek sistemler),
2.5.1.6. maliyet
unsurlarının planlanması, hazırlanması, duyurulması ve kullanılmasının sağlanmasıdır.
2.5.2. Güncel bilimsel ve teknolojik düzeydeki eğitim ortamları, eğitim kaynakları ve olanakları ile eğitim vermektir.
2.5.3. Profesyonel yeterlilik ve deneyime sahip idari destek ve diğer destek personel ile eğitim süreçlerinin desteklenmesini sağlamaktır.
2.6. Ölçme-değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi, duyurulması ve uygulanması:
2.6.1. Tıp eğitimi programının tanımlanan hedeflerine ve öğretme/öğrenme 
yöntemlerine uygun ölçme-değerlendirme yöntemlerinin saptanması, eğitici eğitimlerininin verilmesi, takvimlendirilerek planlanması, gerekli eğitsel kaynak ve olanaklarının hazırlanması, duyurulması ve tıp eğitimi programında kullanılmasının sağlanmasıdır. 
2.7. Öğrencilerle ilgili düzenlemelerin belirlenmesi, duyurulması ve yürürlüğe koyulması:
2.7.1. Eğitsel kaynak ve olanaklarla uyumlu sayıda ve nitelikte, yasal düzenlemelere uygun, adil, eşitlikçi ve ayrımcı olmayan öğrenci alımı, seçimi ve sayısı politikası benimsemek, duyurmak ve uygulamaktır. 
2.7.2. Eğitim programı boyunca ve yoluyla, öğrencilere, temsiliyet, sürekli iletişim, danışmanlık, yaşam boyu öğrenme, bağımsız çalışma, kariyer yönetimi, ulusal ve uluslararası değişim hareketliliği, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklar sağlamak, duyurmak ve yararlanımlarına sunmaktır. 
2.8. Eğiticilerle ilgili düzenlemelerin belirlenmesi, duyurulması ve yürürlüğe koyulması:
2.8.1. Çağdaş yetişkin eğitimi ilkelerini ve güncel tıp eğitimi paradigmalarını bilen, uygulayan ve kendisini ve eğitim programını sürekli geliştiren, eğitici eğitimi belgesine sahip, yeterli sayıda ve nitelikte eğiticilerle eğitim vermektir.
2.8.2. Eğitim programının eğitici gereksinimlerinin tam olarak karşılanmasıdır. 
2.8.3. Eğitim programının eğiticilerinin iç ve dış paydaşlara duyurulması ve iletişimlerinin sağlanmasıdır.
2.8.4. Eğitim programının, amaç ve hedefelerine uygun olarak, eğiticiler eliyle uygulanmasını sağlamaktır. 
2.9. Program değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi, duyurulması ve uygulanması:
2.9.1. Eğitim programını oluşturan tüm unsurların (öğrenci, eğitici, vd.) değerlendirilebilmesi için gerekli yöntemlerin saptanması, uygulayıcıların belirlenmesi, uygulama için gerekli hazırlıkların yapılması, duyurulması, verilerin gizlilik ve güvenlik sağlanarak elde edilmesi, analiz edilmesi ve program değerlendirme ve sürekli yenilenme ve gelişim için kullanılmasıdır.
2.10. Sürekli yenilenme ve gelişim yapısının belirlenmesi, duyurulması ve yürürlüğe koyulması: 
2.10.1. Yürütülmekte olan bir eğitim programının, sürekli yenilenerek geliştirilmesi için;
2.10.1.1. sürekli güncellenerek saptanan eğitim gereksinimleri verilerinin ve/veya
2.10.1.2. iç ve dış paydaşlardan düzenli aralıklarla veya gereğinde alınan geri bildirim verilerinin ve/veya
2.10.1.3. kurum-içi ve kurum-dışı ulusal ve uluslararası başka eğitim programları ile düzenli aralıklarla veya gereğinde yapılan kıyaslama (benchmarking) verilerinin ve/veya
2.10.1.4. ulusal ve uluslararası tıp eğitimi ve tıpta araştırma literatüründeki sürekli izlenerek saptanan güncel gelişme verilerinin elde edilmesidir.
2.10.2. İzlem verilerine dayalı olarak, eğitim işlevi ile ilgili olarak, yürürlükteki genel stratejilerin, yönetmeliğin, yönetim ve yürütme organizasyon yapısının, işleyiş yönergesinin ve çalışma esaslarının, iç ve dış paydaşlarla iletişim/etkileşim/uzlaşı içinde, düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi ve gereğinde yenilenerek geliştirilmesidir.
2.10.3. İzlem verilerine dayalı olarak, yürürlükteki eğitim programının;
2.10.3.1. amaç, çıktılar ve hedefler,
2.10.3.2. paradigma ve modeller,
2.10.3.3. öğretme ve öğrenme yöntemleri,
2.10.3.4. eğitsel kaynak ve olanakları (eğitim ortamı, eğitim gereçleri, destek 
sistemleri),
2.10.3.5. öğrencilerle ilgili düzenlemeleri,
2.10.3.6. eğiticilerle ilgili düzenlemeleri,
2.10.3.7. program değerlendirme yöntemleri,
2.10.3.8. sürekli yenilenme ve gelişim yapısının kendisi,
gibi unsurlarının, iç ve dış paydaşlarla iletişim/etkileşim/uzlaşı içinde, düzenli 
aralıklarla gözden geçirilmesi ve gereğinde yenilenerek geliştirilmesidir.

HİZMET AMAÇ ve HEDEFLERİ*

*Hedeflerin, stratejik planlama yoluyla, ölçülerek izlenebilir, yeniden değerlendirilebilir ve geliştirilebilir uygulamalara dönüştürülebilmesi için, ayrıntılı “hedef sıra sayısı, hedef kategorisi, hedef türü, hedef alt-türü, hedef adı, hedef tanımı, hedef değeri, güncel değeri, gösterge, ölçüm görevlisi, karar/uygulama sorumlusu, eylem planı/iş paketi/çıktılar sorumlusu” tanımlamaları, ayrı bir çalışma ile yapılacaktır.

AMAÇ

Toplum sağlığını ilgilendiren, en ileri düzeydeki sağlığı geliştirme, korunma, tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, gereksinim ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir sağlık hizmeti sunmaktır.

HEDEFLER

1. Sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalarına destek olmak üzere, sağlık hizmeti uygulama birimleri veya üniteleri kurulmasını sağlamaktır.
2. Toplum sağlığını ilgilendiren, en ileri düzeydeki sağlığı geliştirme, korunma, tanı ve tedavi yöntemlerinin, gereksinim ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir sağlık hizmeti olarak sunulmasını sağlamaktır.
3. Toplum sağlığını ilgilendiren, en ileri düzeydeki sağlığı geliştirme, korunma, tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırmalar yapılmasını sağlamaktır.

ARAŞTIRMA AMAÇ ve HEDEFLERİ*

*Araştırma amaç ve hedefleri belgesi