• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MED 405
Ders Tipi: 
Zorunlu
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilere, kalp hastalarına yaklaşım, koruyucu sağlık önlemlerinin uygulanması, kalp hastalıklarının tanı ve ayırıcı tanısını yapabilmek, kalp hastalarına birinci basamak proflaksisi ve tedavisini uygulamak ve ednikasyon üzerine kalp hastalarını ileri sağlık birimlerine sevk etmek için gereken bilgi, beceri ve tutumları aktarmaktır.
Dersin İçeriği: 

Kardiyak ekokardiyografi, perikardiyosenez, kardiyak kateterizasyon ve koroner anjiografi, holter monitörizasyonu, kardiyak egzersiz testi, tansiyon holter, ekokardiyografik görüntüleme ve kalppili implantasyonu gibi tedavi tekniği ve test yöntemleri hakkına bilgilenmek ve gözlem yapabilmek için gerekli kurslar; detaylı hasta öyküsü alma, kardiyak hastayı muayene etme, hastaya basit yaşam desteği sağlamak, periferal nabız ve kan basıncı değerlendirme yeteneklerini edinmek için uygulamalı öğrenim programı; elektrokardiyografik bulguları değerlendirme,serum elektrolitlerini, böbrek fonksiyon testlerini, karaciğer fonksiyon testlerini ve tiroid fonksiyon testlerini, kardiyak biyobelirteçleri değerlendirme, göğüs röntgenini değerlendirme, akut kardiyak bozuklukların teşhisi koyma, kardiyak oskültasyon yapma, sfingomanometri ile kan basıncının ölçümü yapma ve kardiyak monitörizasyon ve EKG gerçekleştirme potansiyellerine sahip olmak için tam donanımlı bir hastanede çalışma hakkı .

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Hastayatağı Yanında Öğretim, 3: Küçük Grup Tartışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: MCQ B: OE C: SOE D:EMQ

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Kardiyoloji hastalarına koruyucu sağlık önlemleri sağlamak için gerekli prosedürleri ve araştırmaları listeler.

1.1.3, 1.1.5

1,2,3

B,C

Kalp hastalıklarının tanı ve ayırıcı tanısını tartışır.

1.1.3, 1.1.6, 1.1.8

1,2,3

B,C,D

Yaygın kardiyolojik akut ve kronik bozuklukların sunumunu, patofizyolojisini, klinik ve laboratuvar özelliklerini tanımlar.

 1.1.3

1,2,3

A,B,C

Kalp hastalarına birinci basamak profilaksisi ve tedavisi için gerekli prosedürleri ve araştırmaları listeler.

1.1.10, 1.1.11

1,2,3

A,B,C

Kardiyoloji hastalarının tanı, ayırıcı tanı ve takibi için gerekli işlem ve tetkikleri listeler.

1.1.7

1,2,3

A,B,C

Kardiyak ekokardiyografi, Holter EKG izleme, kardiyak egzersiz testinin ilk adımlarını tanımlar.

1.1.8, 1.1.10

1,2,3

A,B,C

Kardiyak kateterizasyon ve koroner anjiyografinin ilk adımlarını tanımlar.

1.1.8, 1.1.9

1,2,3

B,C

Perikardiyosentezin ilk adımlarını tanımlar.

 1.1.8, 1.1.9

1,2,3

A,B,C

Yaygın kardiyak bozuklukların tedavisini açıklar.

 1.1.3, 1.1.5

1,2,3

A,B,C

Ayaktan kan basıncı izleme prosedürlerini açıklar.

1.1.8, 1.1.10

1,2,3

A,B,C

Elektrofizyolojik çalışmayı ve kalp pili implantasyonunu tanımlar.

1.1.8, 1.1.9

1,2,3

A,B,C

Uygun ve ayrıntılı bir hasta öyküsü alır.

 1.1.2, 1.1.4

1,2,3

A,B,C

Kalp hastasının ayrıntılı fizik muayenesini yapar.

 1.1.5

1,2,3

B,C

Kalp hastasına temel yaşam desteği sağlar.

1,1,11

1,2,3

B,C

Temel klinik prosedürleri ve müdahaleleri gerçekleştirir.

1.1.7

1,2,3

A,B,C

Laboratuvar incelemeleri için gerekli numunelerin alır.

1.1.7

1,2,3

A,B,C

Klinik ve laboratuvar verilerini yorumlar.

 1.1.7, 1.1.8

1,2,3

A,B,C

Hastanın kan basıncını değerlendirir.

1.1.5, 1.1.7, 1.1.10

1,2,3

A,B,C

Hastanın periferik nabızlarını değerlendirir.

1.1.5, 1.1.7, 1.1.10

1,2,3

A,B,C

Öncelikli bir sorun listesi sağlar.

 1.1.2, 1.1.3

1,2,3

B,C

Yaygın kardiyak bozuklukları ve acil vakaları yönetir.

1.1.9, 1.1.11

1,2,3

A,B,C

Hastaları yazılı ve sözlü olarak açık bir şekilde sunar.

 1.2.1

1,2,3

B,C

Belirtildiğinde danışma ister.

1.2.1, 1.2.2

1,2,3

B,C

Belirtildiğinde hastaları gelişmiş sağlık birimlerine sevk eder.

1.2.1, 1.2.2

1,2,3

B,C

Kanıta dayalı bilgilere erişmek için yazılı ve çevrimiçi kaynakları doğru ve verimli kullanır.

3.1.1, 3.1.2

1,2,3

B,C

Meslektaşlar, öğretim personeli ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile etkili bir şekilde iletişim kurun ve işbirliği yapar.

1.2.1, 1.2.2

1,2,3

B,C

Elektrokardiyografik bulguları değerlendirin ve teşhis eder.

1.1.1, 1.1.5, 1.1.6

1,2,3

A,B,C

Serum elektrolitlerini, böbrek fonksiyon testlerini, karaciğer fonksiyon testlerini ve tiroid fonksiyon testlerini, kardiyak biyobelirteçleri değerlendirir.

1,1,6

1,2,3

B,C

Akut kalp rahatsızlıklarını teşhis eder.

1,1,3

1,2,3

A,B,C

Kardiyak oskültasyon uygular.

1,1,5

1,2,3

B,C

Sfingomanometri ile kan basıncını ölçer.

1,1,5

1,2,3

B,C

Kardiyak monitörizasyon ve EKG'yi değerlendirir.

1,1,5

1,2,3

B,C

Yazılı ve çevrimiçi kaynakları doğru kullanır.

3.1.1, 3.1.2

1,2,3

B,C

Birinci basamak ve özel bakım sağlayıcılarının rollerine, sorumluluklarına ve ilişkilerine saygı duyar ve anlar.

 1.2.2

1,2,3

B,C

Analitik ve araştırma odaklı olmak, hastalar, aileleri ve sağlık personeli ile ilişkilerde kişilerarası beceriler ve profesyonellik sergiler.

 1.2.2, 1.2.3

1,2,3

B,C

Hasta haklarına saygı gösterin, hasta ve aileleriyle uygun şekilde iletişim kurun ve hastanın durumu hakkında açık ve net bilgi verir.

2,5,2

1,2,3

B,C

Yatarak ve polikliniklerde çalışırken enfeksiyon kontrol yönetmeliklerine uyar.

2.1.1, 2.2.1

1,2,3

B,C

Meslektaşlar, öğretim personeli ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile etkili bir şekilde iletişim kurun ve işbirliği yapar.

1.2.1, 1.2.2

1,2,3

B,C

 

Dersin Akışı

STAJ İÇERİĞİ
Ders Saati Konu Başlıkları Calışma Materyalleri
1 Başlangıç Oturumu

(Kardiyoloji Eğitim Programına Giriş)

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Öykü Alma

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Kardiyovasküler Muayene

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Basit Elektrokardiografi

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Göğüs Ağrısıyla Gelen Hastaya Yaklaşım

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

ST Elevasyon Miyokardiyal Inarktüs I

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

ST Elevasyon Miyokardiyal Inarktüs II

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

ST Elevasyon Dışı Miyokardiyal İnfarktüs /Kararsız Anjina

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Kronik Koroner Arter Hastalığı

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Perkütanöz kroner ve Valvüler Girişim

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Kalp Yetmezliği  I

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Kalp Yetmezliği II

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Dilate, Restriktif ve Hypertropik Kardiyomiyopatiler

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Mitral Kapak Hastalıkları

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Aortik Kapak Hastalıkları

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Triküspit ve Pulmoner Kapak Hastalıkları

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Hipertansiyon

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

İnfektif Endokardit

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Perikardiyal Hastalıklar

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Takiaritmiler

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Takiaritmiler

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Bradiaritmiler ve Kalp Blokları

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Senkop

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Ani Kardiak Ölüm

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Kalp Pilleri ve Kardiak Defibrilatör İmplantları

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
1 Ders

Pulmoner Vasküler Hastalık

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2 Kardiyoloji Uygulaması ( Kartal Koşuyolu Yüksek Eğitim ve Araştırma Hastanesi )

Eko-lab

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2 Kardiyoloji Uygulaması ( Kartal Koşuyolu Yüksek Eğitim ve Araştırma Hastanesi )

Ayakta Hasta

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2 Kardiyoloji Uygulaması ( Kartal Koşuyolu Yüksek Eğitim ve Araştırma Hastanesi )

Yoğun Bakım

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2 Kardiyoloji Uygulaması ( Kartal Koşuyolu Yüksek Eğitim ve Araştırma Hastanesi )

Acil

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2 Değerlendirme Oturumu

Yazılı Sınav

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.
2 Değerlendirme Oturumu

Sözlü Sınav

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.

Kaynaklar

Kitaplar 1- Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, Volume Set, 10th Edition

2- Marriott's Practical Electrocardiography

Ek Kaynaklar Ders notları

Materyal Paylaşımı

Belgeler Fotokopi ile çoğaltılabilir.
Ödevler Paylaşılamaz
Sınavlar Paylaşılamaz

Değerlendirme Sistemi

Soru Tipleri (Yazılı Testler) Katkı (Geçme/Kalma Kararında) Soru Tipleri (Yazılı Testler)
Çoktan Seçmeli Sorular %100 Çoktan Seçmeli Sorular
Toplam %100 Toplam
Diğer Değerlendirme yöntemleri ve Araçları Katkı (Geçme/Kalma Kararında) Diğer Değerlendirme yöntemleri ve Araçları
Sözlü Sınav %40 Sözlü Sınav
Hasta Dosyası Hazırlama Yeteneği Değerlendirmesi %10 Hasta Dosyası Hazırlama Yeteneği Değerlendirmesi
Toplam %50 Toplam
Geçme/Kalma Kararı Katkı (Geçme/Kalma Kararında) Geçme/Kalma Kararı
Yazılı Testler %50 Yazılı Testler
Diğer Değerlendirme yöntemleri ve Araçları %50 Diğer Değerlendirme yöntemleri ve Araçları
Toplam %100 Toplam

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenim Çıktıları Katkısı
1 2 3 4 5  
1.1.2 Hasta yönetiminde, hasta merkezli yaklaşım gösterir.         x  
1.1.3 Klinik durumlarla ilgili sık görülen veya önemli klinik belirtileri, bulguları ve ortaya çıkış mekanizmalarını tanır.       x    
1.1.5 Genel ve soruna yönelik fizik ve mental muayene yapar.       x    
1.1.6 Öykü, fizik ve mental muayene bulgularını yorumlar.       x    
1.1.7 Birinci basamak sağlık hizmeti düzeyinde sık kullanılan tanısal uygulamaları yapar.   x        
1.1.9 Sağlık hizmetinin sunumunda kanıta dayalı tıp sistematiğinden yararlanarak klinik kararlar verir.   x        
1.1.12 Sağlık hizmeti sunumu kapsamında tıbbi kayıt tutar ve buna ilişkin bilişim sistemlerini kullanır.         x  
1.2.1 Meslek yaşamı boyunca, sağlık bakımı hizmetinden yararlananlar, çalışanlar, refakatçılar, ziyaretçiler, hasta yakınları, hastaya bakım verenler, meslektaşları, diğer bireyler ve kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar.     x      
1.2.2 İlgili kurum ve kuruluşlarla, diğer meslek çalışanlarıyla ve sağlık çalışanlarıyla, sağlık alanı ile ilgili konularda, bir takım üyesi olarak iş birliği yapar.       x    
1.2.3 Sağlık hizmetinden yararlananlar, çalışanlar, refakatçılar, ziyaretçiler için korunma ve gizlilik ilkelerini tanır.       x    
1.2.4 Tüm paydaşlarla sosyokültürel çeşitlilikleri gözeterek iletişim kurar.         x  
2.1.1 Birinci basamak sağlık hizmetlerini düzenleyen yasal çerçeveye uygun olarak hizmet sunar.         x  
2.2.1 Temel etik yaklaşımları eksiksiz olarak tanır, yasal ve etik sorunları ayırt eder.         x  
2.2.2 Hasta, hasta yakınları ve hekim haklarına önem verir ve bu çerçevede hizmet sunar.         x  
2.5.2 Hastalara, meslektaşlarına ve sağlık hizmeti sunumundaki tüm paydaşlara saygı gösterir.     x      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Faaliyetler Sayı/

gün

Süre
(Saat)
Toplam

İş Yükü (Saat)

Staj Süresi (1.5 Hafta) 8 8 64
Ders Harici Çalışma Saatleri ( Ön-Çalışma, Deneyimleme, Gözden Geçirme) 8 5 40
Sınav 1 9 9
Toplam İş Yükü     113
Toplam İş Yükü / 30 (sa)     3.8
Stajın AKTS Kredisi