• Türkçe
  • English

Erasmus

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI TEMEL İLKE VE KURALLARI

ERASMUS+ PROGRAMI 

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.  

Bunun yanısıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.

I. Genel Bilgiler

Bu yönerge, amacı, Erasmus ve diğer Değişim Programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. Yönergede

belirtilen esaslar, Erasmus ve diğer Değişim Programlarına katılan öğrenci, akademik ve idari personelin hareketliliğine ilişkin süreci, ilgili birim ve kişilerin görev ve yetkilerini kapsamaktadır.

II. Yetkili Kişi ve Birimler

1. Üniversite Erasmus Koordinatörü

Üniversite Erasmus Koordinatörü Rektör tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Erasmus programı ile ilgili her konuda Üniversite genelinde eşgüdümü sağlar. Erasmus ikili anlaşmaları imzalar. Süreçle ilgili takvime karar verir. Erasmus programının işleyişini koordine ve kontrol eder; kararları alır.

2. Üniversite Erasmus Komitesi

Rektörlük tarafından görevlendirilmiş Üniversite Erasmus Koordinatörü başkanlığında, Üniversite Erasmus Koordinatörünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilmiş öğretim elemanlarından oluşur. Öğrencilerin ve üniversite personelinin seçimlerini yapar ve sonuçları tutanakla Uluslararası Ofise bildirir.

3. Fakülte Erasmus Koordinatörü

Fakülte Erasmus Koordinatörü ilgili fakültenin Dekanı tarafından öğretim elemanları arasından atanır.Erasmus Programı ile ilgili gelişmeleri, alınan kararları Bölüm Erasmus koordinatörlerine iletir. Bölüm Erasmus Koordinatörleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar.

4. Enstitü Erasmus Koordinatörü

Enstitü Erasmus Koordinatörü, anabilim dalı başkanlarının önerisi üzerine ilgili Enstitü Müdürü tarafından öğretim elemanları arasından atanır. Enstitü Erasmus Koordinatörü Erasmus Programı ile ilgili gelişmeleri ve alınan kararları, Anabilim Dalı Erasmus koordinatörlerine iletir. Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar.

5. Bölüm Erasmus Koordinatörü

Bölüm Erasmus Koordinatörü ilgili Bölüm Başkanı tarafından öğretim elemanları arasından atanır.

Bölüm Erasmus Koordinatörü, Erasmus programını ilgili bölümde tanıtır, bu programla ilgili Uluslararası Ofis tarafından ulaştırılan haberleri duyurur, değişim programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere öğrencinin akademik danışmanı ile birlikte üniversite ve ders seçimlerinde yardımcı olur; Rektörlük, Fakülte Erasmus Koordinatörü, Uluslararası Ofis ve Bölüm Başkanlığı ile eşgüdüm halinde programa katılmak isteyen öğrencilerin seçimi ve anlaşmaların yapılıp yürütülmesinden sorumlu olur. Yurtdışından dönen öğrencileri, değişim döneminde aldıkları derslerin intibakları konusunda öğrencinin akademik danışmanı ile birlikte yönlendirir. Bölüm Erasmus Koordinatörleri, Erasmus değişim programı ile yurtdışından gelen öğrencilere de ders seçimleri konusunda danışmanlık yaparlar. Erasmus öğrenim anlaşmalarını imzalar.

6. Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü

Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü, ilgili Anabilim Dalı Başkanı tarafından öğretim elemanları arasından atanır. Lisansüstü programlarda, Bölüm Erasmus Koordinatörü, aynı zamanda Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörüdür. Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü, Erasmus programını ilgili anabilim dalında tanıtır, bu programla ilgili Uluslararası Ofis tarafından ulaştırılan haberleri duyurur, değişim programlarından yararlanmak isteyen lisansüstü öğrencilere öğrencinin akademik danışmanı ile birlikte üniversite ve ders seçimlerinde yardımcı olur; Rektörlük, Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü,Uluslararası Ofis ve Anabilim Dalı Başkanlığı ile eşgüdüm halinde programa katılmak isteyen öğrencilerin seçimi ve anlaşmaların yapılıp yürütülmesinden sorumlu olur. Yurtdışından dönen öğrencileri, değişim döneminde aldıkları derslerin intibakları konusunda öğrencinin akademik danışmanı ile birlikte yönlendirir. Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörleri, Erasmus değişim programı ile yurtdışından gelen öğrencilere de ders seçimleri konusunda danışmanlık yaparlar.

7. Uluslararası Ofis

Rektörlük bünyesinde çalışan Uluslararası Ofis, Yeditepe Üniversitesinin Erasmus anlaşmaları çerçevesinde gelen değişim programı öğrencileri ile Üniversite Erasmus Komitesinin kararları doğrultusunda, gitmek üzere seçilen öğrencilerin ve personelin idari işlemlerini yürütür. Erasmus Programını üniversite içinde tanıtır, tanıtım materyallerini hazırlar, gerekli duyuruların yapılmasını sağlar. İlgili üniversitelerle yazışmaları yürütür; yeni anlaşmalar yapılması ve mevcut anlaşmaların güncellenmesi için ilgili koordinatörlerle iletişim içinde çalışır.Atanan veya görev süresi biten koordinatörlere ilişkin bilgiler, Fakülte ve Enstitü Erasmus Koordinatörlüğü tarafından ilgili akademik birimlere ve Uluslararası Ofise bildirilir.

III.Erasmus Kapsamında Giden Öğrenciler

1. Başvuru Koşulları

Erasmus Değişim Programına başvuracak öğrencilerin başvuru anında;

a. En az bir dönem lisans veya lisansüstü programlarına devam etmiş olmaları,

b. Genel not ortalamasının öğrencilerin programa başvurdukları ve programa katılmadan önceki son dönemde lisans öğrencileri için en az 2,20/4,00, lisansüstü öğrenciler için ise en az 2,50/4,00 olması,

c. Program kapsamında alacakları dersler hangi dilde verilmekte ise Üniversite tarafından yapılan dil sınavından en az 60/100 puan almaları,

d. Kayıtlı bulunduğu programın varsa öngördüğü diğer başvuru koşulları sağlaması Özel durumlar Fakülte/Enstitü Yönetim Kurul tarafından karara bağlanır.Yabancı Dil Hazırlık Programı öğrencileri Erasmus Programından yararlanamaz.

Doktora programı öğrencilerinden;

a. Doktora yeterlilik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri için doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde

b. Tez Önerisi Savunmasına girilmesi gereken son dönemde

c. Programın azami süresinin son döneminde bulunanlar Erasmus Değişim Programından yararlanamaz.

Erasmus Programından, öğrenim süresince bir kez hibeli olmak üzere, lisans öğrencileri bir yarıyıl ya da bir akademik yıl; yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise bir yarıyıl yararlanabilirler.

2. Başvuru İşlemleri

Her yıl Uluslararası Ofis tarafından öğrencilere yönelik tanıtım toplantıları yapılır. Başvurularla ilgili bilgi ile başvuru tarihleri, Üniversitenin web sayfası ile bölüm panolarında duyurulur.Öğrenciler başvurularında, Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörlerinin önereceği sayıda üniversite tercihinde bulunabilirler. Bu tercihler belirlenirken, ilgili üniversitenin ders programı, derslerin yapısı ve içeriği, öğretim dili, derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS/ECTS) kredileri vb. etkenler; Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü ve öğrencilerin tez ve/veya akademik danışmanları tarafından göz önüne alınır. Öğrenci, uygun görülen üniversiteleri başvuru formunda belirtir ve başvuru formu Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü tarafından imzalanır.Öğrenciler başvuru için gerekli belgeleri, ilgili yarıyılın ilan edilen son başvuru tarihine kadar Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörüne teslim eder. Teslim alınan başvuru evrakı, Fakülte/Enstitü Erasmus Koordinatörleri üst yazısıyla Uluslararası Ofise resmi olarak ulaştırılır.Erasmus öğrenci yerleştirmeleri sonucu boş kontenjan kalması durumunda, Uluslararası Ofis, Üniversite Erasmus Komitesi onayıyla boş kalan kontenjanlar için yeni başvuru almak üzere yeni bir başvuru ve değerlendirme takvimi belirleyebilir.

3. Değerlendirme ve Yerleştirme

Başvurusu kabul edilen öğrencilerin, Üniversite tarafından düzenlenecek Erasmus Programı Dil Yeterlik

Sınavlarına girmeleri zorunludur.

Başvurular, o yıl için belirlenen ve başvuru sürecinden önce açıklanan kriterler göz önüne alınarak

değerlendirilir. Öğrenciler, belirlenen ve açıklanan kriterlere göre aldıkları toplam puanlar, tercih ettikleri

üniversiteler, ilgili üniversitelerin Erasmus kontenjanları, Üniversiteye tahsis edilen hibe miktarı ve

Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörlerinin görüşü de göz önüne alınarak Üniversite Erasmus

Komitesince seçilir; yerleştirme işlemleri Uluslararası Ofis tarafından yapılır. Sonuçlar, Uluslararası

Ofisin internet sayfalarında duyurulur.

4. Alınacak Dersler, Akademik Onay Formu ve Öğrenim Anlaşması

Yerleştirilen öğrencilerin gidecekleri üniversitede alacakları ders programı, tez ve/veya akademik

danışmanları ve Bölüm /Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörleri tarafından kararlaştırılır.

Öğrenim Anlaşması öğrencinin akademik danışmanı, Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü,

Fakülte dekanı ve öğrenci tarafından imzalanır.

Erasmus öğrencilerinin bir yarıyılda yaklaşık 30 ECTS (ECTS) kredilik ders almaları beklenir ve

öğrencinin bir dönemde alacağı ders yükü 20 ECTS'den az olamaz.

Öğrenci karşı üniversitede ilgili yarıyılı tamamlamadan önce ders programında yapılan tüm değişiklikleri

Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörüne ve akademik danışmanına bildirmek ve Öğrenim

Anlaşması kapsamında onay almakla yükümlüdür.

Yüksek Lisans ve Lisans Sonrası Doktora programı öğrencilerinin bu kapsamdaki en fazla 2 dersi

(Yeditepe Üniversitesinde kayıtlı olduğu programda lisans dersi almamış olmak kaydı ile) lisans

seviyesindeki derslerden oluşabilir.

5. Karşı Üniversiteye Başvuru ve Kabul Süreci

Karşı üniversite ile yazışmalar Uluslararası Ofis tarafından yapılır. Karşı üniversite tarafından istenen

belgelerin hazırlanması öğrencinin sorumluluğundadır. Ancak belgelerin hazırlanmasında Uluslararası

Ofis ilgili öğrenciye danışmanlık hizmeti verir. Başvuru evrakları karşı üniversitelerin ilgili ofislerine

öğrenci tarafından, Uluslararası Ofis ile koordineli bir şekilde, son başvuru tarihinden önce iletilir.

Yolculuk detayları ve vize işlemleri öğrencilerin kendi sorumluluğundadır.

6. Öğrencilerin Yeditepe Üniversitesindeki Statüleri

Öğrenciler, Erasmus Programı kapsamında yurtdışında bulunacakları süre içinde ilgili yönetmelik

çerçevesinde izinli sayılmak üzere Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlıklarına başvururlar. İlgili yönetim

kurulları aldıkları kararları Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirir.

Erasmus programı çerçevesinde karşı üniversitede geçirilen süre, azami öğrenim süresine dahildir, ancak

öğrencinin azami izin süresinden eksiltilmez.

Yurtta ikâmet etmekte olan öğrenciler, yurt haklarının saklı tutulması için yurtlar yönetimine başvururlar.

Giden öğrencinin Yeditepe Üniversitesindeki tüm hakları devam eder.

7. Sözleşme ve Hibelerin Ödenmesi

Öğrenci gitmeden önce Yeditepe Üniversitesi ile öğrenci arasında bir hibe sözleşmesi imzalanır. Bu

sözleşme ile öğrencinin Erasmus değişim programına katılacağı kesinleşir. Hibe sözleşmesi imzalayan

öğrencilerin isimleri Uluslararası Ofis tarafından Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirilir.

Hibeler o yıl için belirlenen ve duyurulan şekilde ödenir.

Erasmus Programını tamamlayıp dönen öğrenci, sözleşme uyarınca, karşı üniversitenin not çizelgesini,

karşı üniversitede yaptığı değişiklikleri de içeren, imzaları tamamlanmış Öğrenim Anlaşması ve

Akademik Onay Formunu, orada kaldığı süreyi teyit eden Süre Formunu ve değişim dönemini

değerlendiren Nihai Rapor Formunu Uluslararası Ofise teslim etmekle yükümlüdür.

8. Ders Saydırma İşlemleri

Ders saydırma sürecinde değerlendirilecek belgeler Öğrenim Anlaşması ve Akademik Onay Formu ve

karşı üniversiteden gelen not çizelgesidir.

Karşı üniversitedeki eğitimlerini tamamlayıp geri gelen öğrenciler, ders saydırma işlemleri için

yurtdışındaki üniversiteden alınmış not çizelgesinin aslı ile birlikte ilgili Bölüm/Anabilim Dalı

Başkanlıklarına ve/veya Fakültelerinin Öğrenci İşleri birimine başvururlar.

Ders sayımları; tez ve/veya akademik danışmanın ve Bölüm/Anabilim Dalı Başkanının önerisi üzerine

Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Not çizelgesinde belirtilen tüm dersler Öğrenim

Anlaşması ve Akademik Onay Formu göz önüne alınarak ilgili kurullarca değerlendirilir. Öğrenim

Anlaşması ve Akademik Onay Formunda belirtilmeyen dersler konusunda karar almaya ilgili Yönetim

Kurulu yetkilidir.

Değişim programları kapsamında alınan dersler öğrencinin dönem ve genel not ortalamasına katılmaz.

Ancak, Öğrenim Anlaşması ve Akademik Onay Formu ile karşı üniversiteden alınan not çizelgesinde yer

alan ve Yeditepe Üniversitesindeki not karşılığı “CC” ve üzeri olan derslerden “muaf” tutulur; bu

derslerin kredileri öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılır.

Öğrencinin CC’nin altında not aldığı dersler ve "ND" [Diplomaya Yönelik Olmayan (Non-Degree):

Yeditepe Üniversitesinden diploma almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler

için kullanılır ve not ortalaması hesabına katılmaz] statüsünde aldığı dersler ise not çizelgesinin

açıklamalar bölümünde ve “Diploma Ekinde” yer alır.

Ders sayımı işlemleri, ilgili fakülte/enstitü tarafından öğrencinin not çizelgelerine işlendikten sonra not çizelgesinin bir kopyası Uluslararası Ofise gönderilir.

9. Öğrenim Ücretleri ve Diğer Ücretler

Erasmus Değişim Programı kapsamında öğrenciler yurtdışındaki eğitimleri sırasında kendi

üniversitelerine yükümlü oldukları öğrenim ücretini öderler; ayrıca karşı üniversiteye öğrenim ücreti

ödemezler. Ancak, barınma, ulaşım, kişisel harcamalar, beslenme, sağlık sigortası vb. tüm masraflar

öğrencilerin sorumluluğundadır.

III. Erasmus Kapsamında Yeditepe Üniversitesine Gelen Öğrenciler

1. Yeditepe Üniversitesine Başvuru

Yeditepe Üniversitesine Erasmus öğrencisi olarak gelmek isteyen öğrenci Uluslararası Ofis internet

sayfasından başvuru formunu temin eder, doldurur ve ilgili ofis aracılığıyla Yeditepe Üniversitesi

Uluslararası Ofise son başvuru tarihinden önce gönderir.

2. Ders Seçimi ve Öğrenim Anlaşması

Gelen öğrenci, Yeditepe Üniversitesindeyken alacağı derslerin seçimi için Yeditepe Üniversitesi internet

sayfasından veya Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörlüğünden yararlanır ve başvuru formunda

alacağı dersleri belirtir. Derslerin açılmaması durumunda başvuru formunda belirtilen derslerde değişiklik

yapılabilir.

Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörleri Erasmus ve diğer değişim programları kapsamında gelen

öğrencilerin ders seçimlerinde de yardımcı olurlar ve öğrencilerin ders kayıt formunu imzalarlar.

Erasmus öğrencisi olarak gelecek olanlar ayrıca Öğrenim Anlaşması ve Akademik Onay Formunu da

Uluslararası Ofise gönderirler.

3. Kabul Mektubunun Gönderilmesi

Başvuru evrakı ve öğrenim anlaşması alındıktan sonra, iki üniversite arasındaki değişim dengesini (gidengelen

öğrenci sayısı arasındaki oran) göz önüne alınarak başvurusu değerlendirilir. Kabul edilen

öğrencilere Uluslararası Ofis tarafından kabul mektupları hazırlanır ve gönderilir.

4. Gelecek Öğrencilerin Bilgilendirilmesi

Öğrencilere kabul mektubu ile birlikte bilgi notları gönderilir. Bilgi notlarında vize işlemleri, akademik

takvim, uyum programı vb. bilgiler yer alır.

Uluslararası Ofis, gelen öğrencilerin Yeditepe Üniversitesi içindeki idari işlemlerinde danışmanlık yapar.

5. Gelen Öğrencilere Uyum (Oryantasyon) Programı

Öğrenciler için Uluslararası Ofis tarafından her yarıyıl başında bir uyum programı düzenlenir. Ayrıca,

uyum programı kapsamında çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler, üniversite tanıtımı, geziler vb.

etkinlikler, Uluslararası Ofis ve YISS (Erasmus) Kulübü tarafından düzenlenir. Bölüm/Anabilim Dalı

Erasmus Koordinatörleri de gelen Değişim/Erasmus öğrencilerine Program/Bölümlerine uyumları

konusunda danışmanlık yaparlar.

6. Yeditepe Üniversitesinde Değişimini Tamamlayan Öğrencilerle İlgili Yapılması Gereken İşlemler

Yeditepe Üniversitesinde programını tamamlayan Değişim/Erasmus öğrencileri ülkelerine dönmeden

önce Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi ve İSTEK AŞ ile ilişiklerini keser ve ilişik kesme formları ile

öğrenci kimlik kartlarını ve İlişik Kesme Formunu (Departure Form) Uluslararası Ofise teslim ederler. Bu

işlemleri tamamlayan öğrencilerin yarıyıl içinde kullandıkları Yeditepe Üniversitesi e-posta hesapları

kapatılır ve kendi üniversitelerinin Uluslararası Ofislerine, Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ofisi

tarafından resmi not çizelgeleri gönderilir.

IV.Öğrenci Staj ve Personel Hareketliliği

1. Öğrenci Staj (Yerleştirme) Hareketliliği

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği programına başvuracak öğrencilerin

a. Genel not ortalamalarının lisans öğrencileri için en az 2,20, lisansüstü öğrenciler için en az 2,50

olması,

b. Staj yapacakları işletmeyi/kurumu kendilerinin ayarlaması,

c. Son başvuru tarihine kadar staj yapacakları işletme/kurumdan kabul aldıklarına dair resmi belgeyi

almış olmaları gerekir.

Öğrenciler ayrıca stajın konusu, süresi vb. konularda ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlıklarının onayını

alır.

Başvurular, başvuru sürecinden önce açıklanan ve o yıl için belirlenen kriterler göz önüne alınarak

Üniversite Erasmus Komitesi tarafından değerlendirilir ve yerleştirmeler yapılır.

Öğrenci gitmeden önce Yeditepe Üniversitesi ile öğrenci arasında bir hibe sözleşmesi imzalanır. Bu

sözleşme ile öğrencinin Öğrenci Staj Hareketliliği programına katılacağı kesinleşir.

Hibeler o yıl için belirlenen ve duyurulan şekilde ödenir.

Stajlarını tamamlayıp dönen öğrenciler ilgili belgelerle değerlendirilmek üzere Bölüm/Anabilim Dalı

Başkanlıklarına başvururlar.

Stajlarını tamamlayan öğrenciler, Nihai Rapor Formu ile Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahhüt Formunun

bir kopyasını Uluslararası Ofise teslim etmekle yükümlüdürler.

Stajın programa sayılması, ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörünün ve Bölüm/Anabilim

Dalı Başkanının önerisi üzerine, Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

2. Personel Hareketliliği (Ders Verme Hareketliliği ve Personel Eğitimi Hareketliliği)

Personel Hareketliliği Ders Verme ve Personel Eğitimi Hareketliliği olmak üzere iki tip hareketliliği

içerir.

A. Ders Verme Hareketliliğinden yararlanmak için,

a. Yeditepe Üniversitesinde kadrolu öğretim elemanı olunması,

b. Hareketlilik, yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumu ile Yeditepe Üniversitesi arasında

gerçekleşecek ise kurumlararası anlaşma olması,

c. Yeditepe Üniversitesi ile misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir "öğretim

programı"nın olması,

d. Öğretim Hareketliliği Formunun doldurulması,

e. O yıl için belirlenen minimum ders verme saatini karşı üniversitede yerine getirecek olması

B. Personel Eğitimi Hareketliliğinden yararlanmak için,

a. Yeditepe Üniversitesinde kadrolu öğretim elemanı, yönetici ya da idari personel olunması,

b. Hareketlilik, yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumu ile Yeditepe Üniversitesi arasında

gerçekleşecek ise kurumlararası anlaşma olması,

c. Yeditepe Üniversitesi ile misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir "iş planı"nın olması,

d. Personel Hareketliliği Formunun doldurulması,

e. O yıl için belirlenen minimum hareketlilik süresinin sağlanacak olması

Personel eğitimi hareketliliği, yurtdışındaki bir işletme ile Yeditepe Üniversitesi arasında

gerçekleşecek ise kurumlararası anlaşma gerekmemektedir.

C. Her iki hareketliliğe ilişkin başvurular, başvuru sürecinden önce açıklanan ve o yıl için belirlenen

kriterler göz önüne alınarak Üniversite Erasmus Komitesi tarafından değerlendirilir ve yerleştirmeler

yapılır.

Yerleştirilen personel, yurtdışında geçireceği süre için ilgili birim yöneticisinden izin almakla

yükümlüdür.

İlgili personel gitmeden önce Yeditepe Üniversitesi ile arasında bir hibe sözleşmesi imzalanır. Bu

sözleşme ile ilgili personelin Personel Hareketliliği programına katılacağı kesinleşir.

Hibeler o yıl için belirlenen ve duyurulan şekilde ödenir.

Hareketlilik süresini tamamlayan personel, Nihai Rapor Formunu ve yolculuk belgelerini

Uluslararası Ofise teslim etmekle yükümlüdür.

İletişim:

Prof. Dr. Yeşim Özarda

E-posta: yesim.ozarda@yeditepe.edu.tr

Telefon : 0216 578 00 00

International Office

Farabi

FARABİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumları dışında başka bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programı, gönüllülük esasına dayanır.

Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler ile bu yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri, Farabi Değişim Programı’na katılabilirler.

Farabi programı, değişime katılan öğrencilere burs, öğretim üyelerine ek ders ücreti şeklinde destekler öngörmektedir. Bu destekten faydalanabilmek için, genel şartları taşımak gerekmektedir. Değişimin başlaması için, iki üniversite arasında protokol imzalanması ve değişime katılmak isteyen öğrenci ve öğretim üyelerinin başvurularının Farabi Kurum Koordinasyon Ofislerince alınması yeterlidir.

BAŞVURU KOŞULLARI

- Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4;

- Yüksek lisans, doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 2.5/4 olması;

- Gidilecek Yükseköğretim Kurumunun eğitim dili yabancı dil ise öğrenci not ortalamasının %50’si + yabancı dil puanının %50’si baz alınır.

- İki kurum arasında imzalanmış protokol olması

Daha fazla bilgi için http://www.yok.gov.tr/web/farabi/anasayfa

Yeditepe Üniversitesi Kurum kodu V-34-FARABİ-44

 

İletişim:

Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Farabi Değişim Programı Koordinatörü

 

E-posta : gulderen.ydemirel@yeditepe.edu.tr

Telefon : 0216 578 00 00/3218