• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MED 407
Ders Tipi: 
Zorunlu
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu staj, stajyerlerin adli vakaların değerlendirilmesi ve raporlanması konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılmasını hedeflemektedir.
Dersin İçeriği: 

Ders Saati

Konu Başlıkları

Calışma Materyalleri

1

Başlangıç Oturumu

Introductory Session

(Introduction to the General Medical Ethics Principles)

 

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.

1

Ders

Repeating Physician-Patient Relationship Models

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.

1

Ders

Application of Medical Ethics Principles to Different Physician- Patient Relationship Models

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.

1

Ders

Explaining the İnterdisciplinary Approach between Medical Law and Medical Ethics

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.

1

Ders

Explaining the General Perspective of Medical Law Legislations in Turkey

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.

1

Ders

Talking About Some Basic Examples of İnternational Medical Legislations Which are Different from Turkey

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.

1

Ders

Science Ethic

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.

1

Ders

Research Ethic

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.

5

Lecture and

Discussion (large group)

Student Presentations

Staj materyalleri eğitmen tarafından sağlanır.

 
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1.  Etik sorunları tanıyarak ve temel etik yaklaşımı kullanarak etik ilkeleri gerekçelendirir 1.1.2., 2.3.1 1,2,3 B,C
2. Yasal konuların yanı sıra tıbbi deontoloji konularının ayrımını yaparak deontolojik yaptırımları tanımlar 1.1.3.,

2.3.2

1,2,3 B,C
3.  her tıbbi girişimde aydınlatılmış onamın  önemini özetleyebilir 1.1.1., 2.4.1 1,2,3 B,C
4.  Tüm tıbbi yasal ve etik kodlar çerçevesinde sınıflandırır. 1.1.5,

2.5.2

 

1,2,3 B,C
5. Tıpta insan hakları kavramının tanınmasında doktorun tutumunu etik açıdan değerlendirir(örneğin işkence, hükümlü Hastaların tedavi hakları, bekaret kontrolü veya ölüm cezası) 1.1.4.,

2.5.1

1,2,3 B,C
6.1.Sağlık hizmeti sunumunda sağlıklı  iletişim  kurar. 1.1.7.,

2.5.4

1,2,3 B,C
6.2. Çeşitli doktor hasta ilişkileri türlerinin olumlu ve olumsuz yönlerini tanıyarak iletişim tekniklerini ve kavramlarını sınıflandırır 1.1.6,

2.5.3

1,2,3 B,C
7. Umutsuz hastalarla  ilişkilerde, çaresiz vakaların varlığında insanların  farklı tepkilerini tanıyarak doğru iletişim tekniklerini kullanır 1.1.9., 2.5.6 1,2,3 B,C
8.1. Kürtaj kavramını ve bağlantılı terimler listesini açıklar 1.1.8.,

3.1.2

1,2,3 B,C
8.2. Bu durumlarda yasal ve etik sorumlulukları tanımlar 1.1.8,

3.1.1

1,2,3 B,C
9.0 Dünyada ve ülkemizdeki tüm yasal düzenlemeler ve etik kodlar dikkate alınarak organ bağışına ilişkin yaklaşım ve değer çatışmalarını tanımlar 1.1.7.,

3.1.3

1,2,3 B,C
10. Tıbbi kaynakların dağıtımı ve kullanımında doktorun sorumluluğunu etik ilkelerle ilişkilendirir 1.1.9,

3.2.1

1,2,3 B,C
11. Hasta mahremiyetine saygının tıbbın temel bir konusu olduğunu ve doktorun sosyal sorumluluğunu tanır. 1.1.10., 3.2.3 1,2,3 B,C
12 Yeni üreme yöntemlerinde  teknolojinin kullanımının etik sorunlarını  tanır.. 1.1.11., 3.3.2. 1,2,3 B,C
13.1. İnsanların merak sınırını ve doktorun sosyal sorumluluğunu kabul ederek etik sorunları tanımlar, 1.1.12., 3.3.1. 1,2,3 B,C
13.2 Klonlama ve genom projelerini dikkate alarak genetik danışmanlığın etetik sorunlar açısından önemini açıklar. 1.1.11

 

1,2,3 B,C
14. Araştırma ve yayım sürecinde oluşabilecek değer sorunları karşısında uluslararası ve ulusal düzenlemeleri sıralar. 1.2.1

3.3.3

1,2,3 B,C
15.  Araştırma deneklerinin  haklarını korumak için önemli olan etik kurallarını tanımlar 1.2.3 1,2,3 B,C
16. Plastik cerrahide yer alan hastalık ve deformite kavramlarını ilişkilendirir 1.2.2 1,2,3 B,C
17. Yaşamın sonu hakkında karar verme sürecini sistematik ve eleştirel olarak açıklar 1.2.3 1,2,3 B,C
18. Hasta ile iletişimde beden dilini ve sözlü dili doğru şekilde kullanır 1.2.4 1,2,3 B,C
19.  Bir sorunu çözmek için uygun ve tam bilgiyi vurgular 1.3.2 1,2,3 B,C
20.   Yaşamın sonundaki hastalarla ve hastalar hakkında konuşurken doğru iletişim kurar 1.3.1 1,2,3 B,C
21. Yaşamın sonu ile ilgili hızlı karar verme tekniklerini geliştirir 1.3.4 1,2,3 B,C
22. Bireysel mahremiyetin önemini kavramak için empati kurar. 1.3.3 1,2,3 B,C
23 Hasta ve/veya yakınlarına danışmanlık verir. 1.4.2 1,2,3 B,C
24. Akademik ve bilimsel ortamlarda Hastanın mahremiyetine saygı gösterir 1.4.1 1,2,3 B,C
25. Araştırma ve yayın aşamasında dürüstlüğün temel ilke olduğunu kavrar. 1.5.1 1,2,3 B,C
26. değer çatışmaları ve etik ikilemleri temellendirmek için hassas bir politika uygular 1.6.1 1,2,3 B,C
27. Hasta ile ilişkilerde değer sorunlarına duyarlı olarak etkili iletişim ve çatışma çözme becerilerini kullanır. 2.1.1 1,2,3 B,C
28. Ölmekte olan hasta ve yakınlarının yarattığı baskı ve endişe ile baş edebilmek için gerektiğinde ekip çalışması yapabilir 2.2.1 1,2,3 B,C
29. Organ bağışı ve ilgili değer çatışmaları ve etik ikilemler konusunda hassas bir politika uygulayarak organ bağışı konusunda multidisipliner bir ekip çalışması yapabilir 2.2.1 1,2,3 B,C

 

Kaynaklar

Kitaplar 1. Clinical Ethics: A Practical Approach to Ethical Decisions in Clinical Medicine

2- Ethics of Health Care: A Guide for Clinical Practice 

Ek Kaynaklar Ders notları

 

Materyal Paylaşımı

Belgeler Fotokopi ile çoğaltılabilir.
Ödevler Paylaşılamaz
Sınavlar Paylaşılamaz

 

Değerlendirme Sistemi

Soru Tipleri (Yazılı Testler)

 

Katkı (Geçme/Kalma Kararında)
Evaluation of Case Presentation (With Checklist)         50%
Research Paper Homework 50%
Toplam %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenim Çıktıları Katkısı
1 2 3 4 5  
1.1.2 Hasta yönetiminde, hasta merkezli yaklaşım gösterir.         x  
1.1.3 Klinik durumlarla ilgili sık görülen veya önemli klinik belirtileri, bulguları ve ortaya çıkış mekanizmalarını tanır. x          
1.1.5 Genel ve soruna yönelik fizik ve mental muayene yapar.     x      
1.1.6 Öykü, fizik ve mental muayene bulgularını yorumlar.       x    
1.1.7 Birinci basamak sağlık hizmeti düzeyinde sık kullanılan tanısal uygulamaları yapar.         x  
1.1.9 Sağlık hizmetinin sunumunda kanıta dayalı tıp sistematiğinden yararlanarak klinik kararlar verir.         x  
1.1.12 Sağlık hizmeti sunumu kapsamında tıbbi kayıt tutar ve buna ilişkin bilişim sistemlerini kullanır.         x  
1.2.1 Meslek yaşamı boyunca, sağlık bakımı hizmetinden yararlananlar, çalışanlar, refakatçılar, ziyaretçiler, hasta yakınları, hastaya bakım verenler, meslektaşları, diğer bireyler ve kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar.         x  
1.2.2 İlgili kurum ve kuruluşlarla, diğer meslek çalışanlarıyla ve sağlık çalışanlarıyla, sağlık alanı ile ilgili konularda, bir takım üyesi olarak iş birliği yapar.         x  
1.2.3 Sağlık hizmetinden yararlananlar, çalışanlar, refakatçılar, ziyaretçiler için korunma ve gizlilik ilkelerini tanır.         x  

 

1.2.4 Tüm paydaşlarla sosyokültürel çeşitlilikleri gözeterek iletişim kurar.         x  
2.1.1 Birinci basamak sağlık hizmetlerini düzenleyen yasal çerçeveye uygun olarak hizmet sunar.         x  
2.2.1 Temel etik yaklaşımları eksiksiz olarak tanır, yasal ve etik sorunları ayırt eder.         x  
2.2.2 Hasta, hasta yakınları ve hekim haklarına önem verir ve bu çerçevede hizmet sunar.         x  
2.5.2 Hastalara, meslektaşlarına ve sağlık hizmeti sunumundaki tüm paydaşlara saygı gösterir.         x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Staj Süresi (1 Hafta) 29 1 29
Ders Harici Çalışma Saatleri ( Ön-Çalışma, Deneyimleme, Gözden Geçirme, olgu sunumu hazırlama) 27 1 27
Ödevler (Araştırma Makalesi) 1 4 4
                                                                                                             BU SATIR SİLİNECEK      
Toplam İş Yükü     60
Toplam İş Yükü / 30 (sa)     2
Stajın AKTS Kredisi     2